Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

Organizarea Asociaţiei

     Asociaţia a luat fiinţă în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "ECOAQUA" , persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute în statut.

Asociaţia este compusă din următorii membri:

 1. Judeţul Călăraşi;
 2. Municipiul Călăraşi;
 3. Oraşul Lehliu - Gară;
 4. Oraşul Fundulea;
 5. Comuna Lupșanu;
 6. Comuna Independența;
 7. Comuna Nicolae Bălcescu;
 8. Comuna Dor Mărunt;
 9. Comuna Dorobanțu;
 10. Comuna Ulmu;
 11. Comuna Sărulești;
 12. Comuna Belciugatele;
 13. Comuna Ileana;
 14. Comuna Gurbănești;
 15. Comuna Lehliu;
 16. Comuna Tămădău Mare;
 17. Comuna Valea Argovei;
 18. Comuna Vâlcelele;


 19. Municipiul Olteniţa;
 20. Oraşul Budeşti;
 21. Comuna Chiselet;
 22. Comuna Crivăț;
 23. Comuna Șoldanu;
 24. Comuna Chirnogi;
 25. Comuna Luica;
 26. Comuna Plătărești;
 27. Comuna Spanțov;
 28. Comuna Vasilați;
 29. Comuna Nana;
 30. Comuna Frumușani;


 31. Municipiul Urziceni;
 32. Comuna Manasia;
 33. Comuna Alexeni;
 34. Comuna Gârbovi;
 35. Comuna Coșereni;
 36. Comuna Grindu;
 37. Comuna Reviga.

Conducerea Asociaţiei

     Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.

Sunt numiţi în calitate de membri ai adunării generale:

 1. Iliuţă Vasile - reprezentant al Judeţului Călăraşi;
 2. Dulce Marius - reprezentant al Municipiului Călăraşi;
 3. Iacomi Iulian - reprezentant al Oraşului Lehliu-Gară;
 4. Dorobanţu Dorel - reprezentant al Oraşului Fundulea;
 5. Câmpulungeanu Ştefan – reprezentant al Comunei Lupșanu;
 6. Rădulescu Gabriel – reprezentant al Comunei Independența;
 7. Lascu Ilie – reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu;
 8. Iacomi Ion – reprezentant al Comunei Dor Mărunt;
 9. Stoica Vasile – reprezentant al Comunei Dorobanțu;
 10. Cantaragiu Nelu – reprezentant al Comunei Ulmu;
 11. Călin Petre Alexandru – reprezentant al Comunei Sărulești;
 12. Gurlui Mihai – reprezentant al Comunei Belciugatele;
 13. Alexandru Corneliu – reprezentant al Comunei Ileana;
 14. Manea Sandu – reprezentant al Comunei Gurbănești;
 15. Stan Ionuț – reprezentant al Comunei Lehliu;
 16. Chirică Constantin – reprezentant al Comunei Tămădău Mare;
 17. Boitan Costel – reprezentant al Comunei Valea Argovei;
 18. Tatu Ionel – reprezentant al Comunei Vâlcelele;


 19. Milescu Costin - reprezentant al Municipiului Olteniţa;
 20. Mihai Ilie - reprezentant al Oraşului Budeşti;
 21. Penu Mihail – reprezentant al Comunei Chiselet;
 22. Catană Ion – reprezentant al Comunei Crivăț;
 23. Geambașu Iulian – reprezentant al Comunei Șoldanu;
 24. Ion Ştefan – reprezentant al Comunei Chirnogi;
 25. Dobrin Ion – reprezentant al Comunei Luica;
 26. Dumitrescu Florin – reprezentant al Comunei Plătărești;
 27. Gheorghescu Silviu Niki – reprezentant al Comunei Spanțov;
 28. Vasile Lucian – reprezentant al Comunei Vasilați;
 29. Dobre Gheorghe – reprezentant al Comunei Nana;
 30. Bălan Florică – reprezentant al Comunei Frumușani;


 31. Sava Constantin - reprezentant al Municipiului Urziceni;
 32. Veihemer Alexandru – reprezentant al Comunei Manasia;
 33. Creţu Ion – reprezentant al Comunei Alexeni;
 34. Popa Vasile – reprezentant al Comunei Gârbovi;
 35. Tudorache Lucian – reprezentant al Comunei Coșereni;
 36. Trîmbiţaşu Marian – reprezentant al Comunei Grindu;
 37. Niţu Barbu – reprezentant al Comunei Reviga.

     Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociaţiei

     Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 6 membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

Sunt numiţi în calitate de membri ai consiliului director:

Aparatul tehnic

     Aparatul tehnic are ca principale atribuţii:

- elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
- monitorizarea contractului de delegare
- reglementarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare
- monitorizarea proiectelor aflate în derulare
- evidenţa economico-financiară a Asociaţiei
- informarea forurilor de conducere asupra modului de desfăşurare al activităţilor şi proiectelor Asociaţiei

În momentul de faţă aparatul tehnic monitorizeză desfăşurarea proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020.

Aparatul tehnic are în componenţă:
- Director Executiv
- Șef Serviciu Tehnic
- Contabil Șef
- Secretar
- Responsabil implementare proceduri
- 4 specialiști în domeniul ingineriei
- 2 specialiști în domeniul finanțelor