Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

Organizarea Asociaţiei

     Asociaţia a luat fiinţă în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "ECOAQUA" , persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute în statut.

Asociaţia este compusă din următorii membri:

 1. Judeţul Călăraşi,
 2. Municipiul Călăraşi,
 3. Oraşul Lehliu - Gară,
 4. Oraşul Fundulea,
 5. Comuna Lupșanu,
 6. Comuna Independența,
 7. Comuna Nicolae Bălcescu,
 8. Comuna Dor Mărunt,
 9. Comuna Dorobanțu,
 10. Comuna Ulmu,
 11. Comuna Sărulești,
 12. Comuna Belciugatele,
 13. Comuna Ileana
 14. Comuna Gurbănești
 15. Comuna Lehliu
 16. Comuna Tămădău Mare


 17. Municipiul Olteniţa,
 18. Oraşul Budeşti,
 19. Comuna Chiselet,
 20. Comuna Crivăț,
 21. Comuna Șoldanu,
 22. Comuna Chirnogi,
 23. Comuna Luica,
 24. Comuna Plătărești,
 25. Comuna Radovanu,
 26. Comuna Spanțov,
 27. Comuna Vasilați,
 28. Comuna Nana
 29. Comuna Frumușani,


 30. Municipiul Urziceni,
 31. Comuna Manasia,
 32. Comuna Alexeni,
 33. Comuna Gârbovi,
 34. Comuna Coșereni
 35. Comuna Grindu
 36. Comuna Ion Roată
 37. Comuna Reviga,

Conducerea Asociaţiei

     Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.

Sunt numiţi în calitate de membri ai adunării generale:

 1. Valentin Deculescu - reprezentant al Judeţului Călăraşi;
 2. Sorinel Pompiliu Culea - reprezentant al Municipiului Călăraşi;
 3. Romulus Ion - reprezentant al Oraşului Lehliu-Gară;
 4. Dorel Dorobanţu - reprezentant al Oraşului Fundulea;
 5. Victor Manea – reprezentant al Comunei Lupșanu;
 6. Lică Voicu – reprezentant al Comunei Independența;
 7. Gheorghe Dănilă – reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu;
 8. Filip Ioel Micu– reprezentant al Comunei Dor Mărunt;
 9. Bică Nicolae– reprezentant al Comunei Dorobanțu;
 10. Ion Negoiță – reprezentant al Comunei Ulmu;
 11. Dumitru Căutiș – reprezentant al Comunei Sărulești;
 12. Petrișor Bogdan Călin – reprezentant al Comunei Belciugatele;
 13. Aurel Toma – reprezentant al Comunei Ileana;
 14. Manea Sandu – reprezentant al Comunei Gurbănești;
 15. Ionuț Stan – reprezentant al Comunei Lehliu;
 16. Chirică Constantin – reprezentant al Comunei Tămădău Mare;


 17. Ion Pițoi - reprezentant al Municipiului Olteniţa;
 18. Jean Păun - reprezentant al Oraşului Budeşti;
 19. Pestrițu Tudor – reprezentant al Comunei Chiselet;
 20. Catană Ion – reprezentant al Comunei Crivăț;
 21. Geambașu Iulian – reprezentant al Comunei Șoldanu;
 22. Vasile Checiu – reprezentant al Comunei Chirnogi;
 23. Gabriel Ivan – reprezentant al Comunei Luica;
 24. Florin Dumitrescu – reprezentant al Comunei Plătărești;
 25. Emil Vlăsceanu – reprezentant al Comunei Radovanu;
 26. Gheorghe Andrei– reprezentant al Comunei Spanțov;
 27. Aurel Iancu – reprezentant al Comunei Vasilați;
 28. Marin Comănescu – reprezentant al Comunei Nana;
 29. Costel Nelu Cristache – reprezentant al Comunei Frumușani;


 30. Dorin Stoian - reprezentant al Municipiului Urziceni;
 31. Costel Vasile – reprezentant al Comunei Manasia;
 32. Ion Cărbune – reprezentant al Comunei Alexeni;
 33. Constantin Stoica – reprezentant al Comunei Gârbovi;
 34. Liviu Stoean – reprezentant al Comunei Coșereni;
 35. Ionel Ionică – reprezentant al Comunei Grindu;
 36. Alexandru Radu – reprezentant al Comunei Ion Roată;
 37. Ion Viorel – reprezentant al Comunei Reviga;

     Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociaţiei

     Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

Sunt numiţi în calitate de membri ai consiliului director:

Aparatul tehnic

     Aparatul tehnic are ca principale atribuţii:

- elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
- monitorizarea contractului de delegare
- reglementarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare
- monitorizarea proiectelor aflate în derulare
- evidenţa economico-financiară a Asociaţiei
- informarea forurilor de conducere asupra modului de desfăşurare al activităţilor şi proiectelor Asociaţiei

În momentul de faţă aparatul tehnic monitorizeză desfăşurarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi ce conţine 11 contracte de lucrări şi două contracte de asistenţă tehnică.

Aparatul tehnic are în componenţă:
- Director Executiv
- Director Tehnic
- Contabil Șef
- Secretar
- 2 consilieri juridici
- Responsabil achiziții publice
- 4 specialiști în domeniul ingineriei
- Specialist în domeniul finanțelor